Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden versie 1.3

Artikel 1. Prijs voor de opslagruimte en prijs voor de opslagruimte aanpassing

1.1 De in artikel C. genoemde prijs van de opslagruimte blijft onveranderd gedurende de eerste zes (6) maanden.

1.2 Zelfopslag Almere (verder: ZOA) is gerechtigd de prijs voor de opslagruimte eenzijdig periodiek aan te passen. De aldus herziene prijs voor de opslagruimte is niet eerder van toepassing dan na dertig (30) dagen nadat ZOA aan de klant een bericht van aanpassing van de opslagprijs heeft verstuurd.

1.3 De klant accepteert de mogelijkheid tot aanpassing van de prijs voor de opslagruimte behoudens de mogelijkheid van opzegging.

1.4 Niet of niet tijdige betaling van de prijs voor de opslagruimte leidt tot een jegens ZOA direct opeisbare boete van vijftien procent (15%) van het achterstallige bedrag met een minimum boete van € 12,50 per maand of gedeelte van een maand, te vermeerderen met de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

1.5 ER WORDT GEEN ENKELE TERUGBETALING VAN DE PRIJS VOOR DE OPSLAG OF VAN DE LASTEN TOEGESTAAN.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 Het onderhavige ruimte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslag. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOA is het de klant niet toegestaan een andere bestemming aan de opslagruimte te geven. De klant zal de opslagruimte als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door ZOA vastgesteld Huishoudelijk Reglement gebruiken en onderhouden en is verplicht deze te allen tijde goed afgesloten en perfect schoon te houden en alle afval te verwijderen.

2.2 Ten aanzien van het gebruik van de opslagruimte zich tevens te houden aan richtlijnen en aanwijzingen verstrekt door of namens ZOA.

2.3 De klant staat er voor in dat noch hij, noch vanwege de klant aanwezige derden hinder of overlast (zullen) bezorgen aan de opslagruimte of complex waarvan de opslagruimte deel uitmaakt.

2.4 De klant is gehouden de opslagruimte zodanig te gebruiken dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan en is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te treffen.

2.5 Het is de klant niet toegestaan:

  • In de zelfopslagruimte toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven;
  • In de opslagruimte juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op te slaan of te laten verblijven.
  • Elektrische toestellen aan te sluiten in de zelfopslagruimte zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOA;
  • Vanuit de zelfopslagruimte zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen;
  • De zelfopslagruimte als werkplaats te gebruiken;
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOA, zaken in, aan of op de zelfopslagruimte aan te brengen;
  • Enige commerciële activiteit in of vanuit de zelfopslagruimte uit te oefenen;
  • Het adres van de zelfopslagruimte te gebruiken of te laten registreren als zijnde handels- of vestigingsadres.
  • Kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding het pand te laten betereden.

Artikel 3. Opslagruimte

3.1 De opslagruimte wordt opgeleverd en aanvaard in de staat zoals is aangegeven in de bij de overeenkomst behorende gewaarmerkte omschrijving of, bij gebreke daarvan, die waarin het zich bij aanvang van de overeenkomst bevindt, in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.

3.2 ZOA heeft het recht, op haar kosten, de klant een andere opslagruimte te wijzen en de klant is verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 4. Verbod van onderhuur

4.1 Het is de klant niet toegestaan de opslagruimte geheel of gedeeltelijk aan derden, danwel door derden te laten gebruiken of mede gebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ZOA.

Artikel 5. Onderhoud en reparatie

5.1 De klant zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de opslagruimte, het complex waartoe de ruimte behoort, of aan eigendommen van derden.

5.2 Indien ZOA een onderzoek wil instellen naar de wenselijkheid om reparaties te verrichten, zal de klant ZOA daartoe in de gelegenheid stellen en zo nodig uitvoerders van werkzaamheden in de opslagruimte toelaten zonder enige voorwaarde te kunnen stellen of daarvoor enige vergoeding te verlangen.

5.3 ZOA heeft te allen tijde het recht over te gaan tot het verrichten of doen verrichten van reparaties door een aannemer van zijn keuze op kosten van de klant. De klant verbindt zich reeds nu voor alsdan tot betaling van de facturen van de reparaties binnen zeven (7) dagen na verzending daarvan, tenzij de klant bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en schade

6.1 ZOA erkent geen enkele aansprakelijkheid en neemt ook geen enkele aansprakelijkheid op zich ten aanzien van het gebruik van de opslagruimte noch uit hoofde van bewaring, toezicht of beveiliging. HET OPBERGEN VAN ZAKEN IN DE OPSLAGRUIMTE IS EN BLIJFT UITSLUITEND HET RISICO VAN DE KLANT.

6.2 De klant is jegens ZOA aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de opslagruimte en/of aan het complex waartoe de opslagruimte behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij de klant bewijst dat hem, de personen die hij tot de opslagruimte heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft.

6.3 De klant vrijwaart ZOA tegen claims, aansprakelijkheid stellingen en/of boetes die ZOA worden opgelegd door derden ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de klant en/of door personen die de klant heeft toegelaten tot de zopslagruimte en/of door personeel van de klant en/of door personen waarvoor de klant aansprakelijk is met betrekking tot het gebruik van de opslagruimte en/of met betrekking tot het gebruik van het complex waartoe de opslagruimte behoort.

6.4 ZOA is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of zaken van klant of van derden – en klant vrijwaart ZOA voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de opslagruimte of het gebouw of complex waarvan de opslagruimte deel uitmaakt of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de opslagruimte, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, of schade ontstaan door vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en of schade veroorzaakt door knaagdieren.

6.5 ZOA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van de opslagruimte die derden veroorzaken.

Artikel 7. (Buiten)gerechtelijke kosten bij procedures

7.1 Indien klant nalatig is, of blijft in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen, gebruiken, deze overeenkomst en/of deze algemene bepalingen op hem rust, heeft ZOA het recht de overeenkomst op te zeggen en/of in en buiten rechte ontbinding van de overeenkomst te vorderen, benevens het recht volledige schadevergoeding te verlangen.

7.2 Indien ZOA genoodzaakt is ontbinding te vorderen als in het voorgaande lid bedoeld of om de nakoming van deze overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van eventuele (achterstallige) opslagtermijnen, lasten, boetes of andere bedragen welke de klant uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte door ZOA gemaakt, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden te dezen gefixeerd op vijftien procent (15%) van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente zulks met een minimum van € 1500,00 zulks onverminderd de verplichting van de klant om de volledige kosten van rechtsbijstand aan ZOA te vergoeden.

Artikel 8. Toegang

8.1 De klant heeft toegang tot de opslagruimte tijdens de normale toegangsuren, overeenkomstig het zijdens ZOA vastgestelde Huishoudelijk Reglement. ZOA is niet verantwoordelijk voor een tijdelijke technische storing die deze toegang verhindert.

8.2 ZOA, of zijn gemachtigde, heeft het recht en de klant zal zijn medewerking verlenen om, na de klant tenminste 24 uur tevoren in kennis te hebben gesteld, toegang tot de opslagruimte te verschaffen. Er is geen kennisgeving of toestemming vereist in noodgevallen.

8.3 ZOA heeft het recht de klant de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen en / of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen in geval de klant (één van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en /of  ZOA vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft ZOA het recht DE KLANT DE TOEGANG TOT DE OPSLAGRUIMTE TE ONTZEGGEN BIJ WANBETALING.

Artikel 9. Einde van de overeenkomst

9.1 Bij het einde van de opslagovereenkomst is de klant verplicht de opslagruimte in de oorspronkelijke staat – dat is de staat vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakte gewaarmerkte omschrijving als vermeld in artikel 3. en bij gebreke daarvan in goede staat – een en ander behoudens normale slijtage, geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten en perfect schoon aan ZOA op te leveren.

9.2 De klant is verplicht bij beëindiging van de overeenkomst alle zaken die door hem in, of op de opslagruimte met voorafgaande schriftelijk toestemming van ZOA zijn aangebracht, of van een voorgaande klant zijn overgenomen, op eigen kosten verwijderen.

9.3 Alle zaken die de klant na beëindiging van deze overeenkomst in de opslagruimte zal achterlaten, zullen geacht worden door hem aan ZOA te zijn afgestaan, zulks onverminderd het recht van ZOA deze zaken op kosten van de klant te doen verwijderen.

Artikel 10. Mededelingen, adreswijziging

10.1 Vanaf ingangsdatum van de overeenkomst worden alle mededelingen van ZOA aan de klant in verband met de uitvoering van deze opslagovereenkomst gericht aan het adres van de klant. De klant is verplicht ZOA schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen.

10.2 Indien de klant verzuimt ZOA hierover schriftelijk te informeren kiest de klant voor alle zaken die verband houden met, en voortvloeien uit deze overeenkomst, domicilie in de opslagruimte, althans aan het adres waarin de opslagruimte is gelegen.

Artikel 11. Omzetbelasting

11.1 Terzake van de door ZOA geleverde prestaties is 21 % omzetbelasting verschuldigd.

11.2 ZOA stelt zich hierbij op het standpunt, dat de geleverde prestaties niet bestaan uit de verhuur van onroerend goed, maar aangemerkt dient te worden als opslag.

11.3 Indien in tegenstelling tot het standpunt van ZOA de prestaties wel aangemerkt dient te worden als verhuur van onroerend goed, verklaren partijen door ondertekening van de overeenkomst te hebben geopteerd voor een met omzetbelasting belaste verhuur (overeenkomst Mededeling 45, Besluit van 10 april 1996, nr VB96/354, zoals dit is gewijzigd bij het besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571), waarbij huurder – voorzover het een ondernemer betreft – verklaart het gehuurde te gebruiken voor prestaties waarvoor hij 90% of meer aftrekgerechtigd is. Ten aanzien van particuliere klanten en klanten die niet voldoen aan deze norm, geldt, dat de netto vergoeding wordt verhoogd met een opslag van 21 %, indien de prestaties wel als verhuur van onroerend goed moeten worden aangemerkt.

Artikel 12. Pandrecht

12.1 Tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Klant verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal zijn aan ZOA, verbindt de Klant zich jegens ZOA tot het verpanden van de hiernavolgende zekerheden aan ZOA, dewelke zekerheden ZOA van de Klant bedingt.

12.2 De opslagruimte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van ZOA is het de klant niet toegestaan een andere bestemming aan de gehuurde ruimte te geven. De klant zal de gehuurde ruimte als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door De Klant verpandt bij deze aan ZOA, gelijk ZOA bij deze aan de Klant als pand aanvaardt, alle zaken,  voorraad en inventaris aanwezig in de opslagruimte blijkens uit een proces-verbaal van constatering als zal worden  opgemaakt door een bevoegde deurwaarder, indien noodzakelijk.

12.3 Het is niet nodig de verpanding door middel van deze akte en proces-verbaal van constatering voornoemd te registreren bij de Inspecteur der Registratie en Successie.

12.4 De Klant staat in voor zijn bevoegdheid over deze zaken te beschikken.

12.5 Ten aanzien van het bestaan en het bedrag van de schulden aan ZOA, tot zekerheid waarvoor deze verpanding strekt, geldt de administratie van ZOA als bewijs.

12.6 ZOA is  te allen tijde gerechtigd tot onmiddellijke executie van de in pand verstrekte zaken over te gaan zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Geschillen ter zake deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13.2 Op deze opslagovereenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing.

Artikel 14. Slotbepaling

14.1 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.